Van de dag van vandaag naar de dag van morgen

De eerste digitale VVA-magazine is een feit. Voor u ligt het eZine, waarmee we een nieuwe, verfrissende manier van communiceren inslaan naar zowel afgestudeerden en studenten van hogeschool Van Hall Larenstein en Helicon MBO Velp.
Het bestuur heeft ervoor gekozen om dit jaar het aantal magazines uit te breiden van vijf naar zes. Vier daarvan zullen verschijnen als de vertrouwde papieren uitgave en twee in de nieuwe digitale vorm. Op deze manier kan de VVA zich frequenter bij alumni en studenten onder de aandacht brengen.
De VVA heeft de afgelopen maanden een behoorlijke verandering ondergaan, mede door een aantal bestuurswisselingen.
Daarnaast speelt de toekomstvisie van de onderwijsinstellingen, die om een duidelijke koers van de vereniging vraagt, zowel wat betreft alumni maar ook richting de huidige studenten, onze toekomstige leden.

In de komende tijd wil de vereniging een beroep doen op de leden – jij dus ook – om mee te denken over de vereniging. Wij zullen hier na de zomervakantie verder op voortborduren en een gerichte oproep plaatsen.

Namens het bestuur wensen wij jullie veel leesplezier met deze eZine. Heb je suggesties, aan- en opmerkingen dan wel vragen, laat het ons weten.

Met vriendelijke groeten
Wim Glaap,
Voorzitter VVA

NIEUWS

Nieuw: netwerkavonden in de regio

Geen tijd om mee te doen aan excursies? Wel geïnteresseerd in VVA-activiteiten en vind je het leuk om met oud-studiegenoten verhalen op te halen of te netwerken? Voor dit soort leden is er nu de regionale VVA-netwerkavonden.

De korte bijeenkomsten worden georganiseerd door de regiocoördinatoren, die nu ook al de VVA-excursies verzorgen. Het zijn gezellige, laagdrempelige bijeenkomsten met een inhoudelijk thema. De aftrap voor de nieuwe activiteit vindt plaats in regio Zuid. Op vrijdag 2 juni zijn VVA-leden van harte welkom op het bedrijf Knoest van Angelique Zeelen en Willy van Casteren. Tien jaar geleden zijn Angelique Zeelen en Willy van Casteren begonnen met hun multifunctionele boerderij op ruim 4 hectare grond in een kleinschalig cultuurlandschap, op de grens van landbouw en natuur. Tijdens de netwerkavond laten ze hun bedrijf zien en lichten ze hun spannende bedrijfsconcept toe. Met hun natuurlijke dagen buiten, teamuitjes, workshops, cursussen, boomverzorging, advies, ontwerp, natuurlijk spelen en groene projecten, spelen ze in op maatschappelijke vragen.
Kijk en praat mee op 2 juni vanaf 19:30 uur bij Knoest, Hengeland 32 in Afferden (Limburg). De VVA betaalt de eerste consumpties. Ook is er mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te doen. Voor wie wil overnachten kan dat tegen een vergoeding in hun Mongoolse zespersoons tent.

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier:
www.vva-larenstein.nl/lezing-met-netwerkborrel

Personalia

Dyon Temming (Tuin- en Landschapsinrichting, VHL, 2001)

heeft eind 2016 Het Buitenburo opgericht. Na een periode van zes jaar in Honduras, Alaska en Noorwegen is hij in 2015 weer in Nederland geland. Hij werkt vanuit de Achterhoek aan conceptontwikkeling en implementatie van duurzame landschapsprojecten, met name gericht op voedselproductie en educatie. Ook werkt hij aan de promotie van kunst in de breedste zin van het woord. ‘Met Het Buitenburo kan ik mij volledig op mijn passies natuur en kunst storten. Elke dag weer.’

Ruud Glas (Tuin- & Landschapsinrichting, 2004) en Rianne Glas-Sjoerdsma (Land- en Watermanagement, 2004; Academie van Bouwkunst, 2012)

hebben met hun bedrijf GlasGroen in Noordwijkerhout in april tijdens de SterksteSchakel-verkiezingen in regio Rijnland de aanmoedigingsprijs gewonnen voor het ‘Bedrijf met de grootste belofte voor de Regio Rijnland’. Ruud heeft het in waterbouw gespecialiseerde familiebedrijf in 2012 overgenomen en verder geprofessionaliseerd door het toevoegen van de discipline houten terreininrichting. In 2015 is er landschapsarchitectuur bijgekomen met de komst van Rianne. Door de verweving van drie disciplines kan GlasGroen inrichtingsprojecten uitvoeren zoals bijvoorbeeld Kustwerk Katwijk, Bloemententoonstelling Keukenhof of Golfbaan The Dutch.

Paul Eugelink

is op 1 maart gestart met Inland Water bv. Drie jaar geleden verkocht hij zijn bedrijf Klaar Baggertechnieken bv aan Royal Smals. Eugelink werkte er met veel plezier als directeur dredging, maar het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan. Hij besloot toch weer voor zichzelf te beginnen.
In 27 jaar heeft Eugelink veel ervaring opgedaan in de internationale natte waterbouw. Met het expertisebureau Inland Water bv wil hij een betekenisvolle bijdrage leveren aan doelmatige, samenhangende en slimme oplossingen voor land- en watermanagement gerelateerde opgaven in binnen- en buitenland.

Heb je een nieuwe baan, ben je als zzp’er aan de slag gegaan, heb je een bedrijf opgezet of heb je een prijs gewonnen? Of ken je iemand anders die je graag in deze rubriek voor het voetlicht wilt brengen? Geef het door aan de redactie: redactie@vva-larenstein.nl of het VVA-bureau: administratie@vva-larenstein.nl.

Algemene Ledenvergadering 18 april

Afscheid en benoeming bestuursleden

De voorjaars-ALV op 18 april vond deze keer plaats bij Helicon MBO Velp, en werd met de aanwezigheid van 35 leden goed bezocht. Tijdens de vergadering namen we afscheid van onze secretaris Ruben de Haan en penningmeester Peter Wegdam. Nieuwe (aspirant-)bestuursleden traden aan.

Ruben is meer dan twaalf jaar actief geweest als bestuurslid bij VVA MBCS én VVA Larenstein. We zullen hem vaak gaan missen vanwege zijn kennis, kunde en ervaring. Peter is voor een termijn van drie jaar onze penningmeester geweest en draagt die taak nu over. Beiden zijn voor hun inzet bedankt en in het zonnetje gezet met onder meer een cadeau van de voorzitter. Erwin van den Berg is geïnstalleerd tot vicevoorzitter, en Paul Eugelink en Chris Winters zijn voorgesteld als aspirant-bestuurslid. Beiden zullen een half jaar meelopen met de bestuurlijke vergaderingen.
Aansluitend was er een lezing georganiseerd door LaarX. Annemiek van Loon ging in op natuurlijke snoei. We werden meegenomen naar het leven én de (natuurlijke) dood van bomen. Ze besprak nieuwe snoeiontwikkelingen: vormsnoei, kroontjessnoei en tot slot natuurlijk natuurlijke snoei, een combinatie tussen snoeien en het (gecontroleerd) laten afscheuren van takken om slapende cellen te activeren. Meer over deze lezing lees je in deze eZine: Natuurlijk snoeien in steden en langs wegen (hier een link).
Na de ALV en de lezing bood de VVA een netwerkborrel aan. Deze netwerkborrel kon plaatsvinden met medewerking van directeur Remco Valk van Helicon MBO Velp en LaarX.

Natuurlijk snoeien in steden en langs wegen

Hoe kunnen we het beste bomen snoeien? Boomconsulent Annemiek van Loon en treeworker Eddie Bouwmeester inspireerden met hun lezing over op de natuur geïnspireerde boomverzorging na de ALV op dinsdag 18 april bij Helicon MBO Velp. Een samenvatting door Annemiek:

De term boomverzorging roept de gedachte op dat bomen niet zonder menselijke aandacht kunnen. Bomen kunnen echter prima zonder. Ze zouden het zelfs veel beter doen wanneer er helemaal geen mensen aan te pas kwamen. Boomverzorging wordt voornamelijk uitgevoerd om bomen beter te kunnen laten functioneren in onze steden en langs onze wegen. Daarom worden bomen ‘opgekroond’; de onderste takken worden geleidelijk van jonge bomen verwijderd om ervoor te zorgen dat het verkeer er onderdoor kan wanneer de bomen volwassen zijn. Ook worden omwille van onze veiligheid ‘probleemtakken’ samen met het dood hout regelmatig verwijderd.

In de vrije natuur ruit een volwassen boom zijn takken, soms slaat een bliksem in of raast een storm over. Grote takken en zelfs stamdelen breken uit. Doordat boomverzorgers hier geen calamiteitenbeheer uitvoeren is jaren na de storm of inslag te zien hoe de boom hierop heeft gereageerd. Slapende knoppen op de stam en op de breukranden worden geactiveerd en nieuwe scheuten zijn uitgelopen. Vaak op een meer evenwichtige wijze dan bij een zaagsnede. Bovendien bieden deze veterane bomen veel kansen voor veel dieren. Het blootliggende kernhout rot in, holen ontstaan en bieden broed- en schuilplaatsen voor vogels, vleermuizen en insecten. Dood hout in een boomkroon biedt bovendien een uniek habitat voor veel insecten en schimmels.

Boomverzorgers hebben geleerd van deze natuurlijke situaties. Het natuurlijk snoeien komt hier uit voort. Wanneer een boomkroon risico’s op uitbreken van kroondelen vertoont, werd voorheen de hele boom gekapt of werden kroonankers aangebracht om schade aan boom en voorbijgangers te voorkomen.

Inmiddels weten we dat een kroon er niet perfect ovaal hoeft uit te zien om de boom te kunnen laten functioneren. Feitelijk wordt met natuurlijk snoeien de storm en de bliksemschicht nagebootst. Met een kettingzaag wordt een deel van de stam of boomtak doorgezaagd waarna de rest uitscheurt met een gecontroleerde val. De situatie is weer veilig, de boom hoeft niet gekapt te worden en vervult een nieuwe ecologische functie.

Er is nog een belangrijke reden om deze natuurlijke snoei toe te passen. Niet zozeer het behoud van individuele bomen is belangrijk. Wel de functies die zij gezamenlijk vervullen voor ons stadsklimaat maar vooral ook voor de biodiversiteit. De ecologische veerkracht van een bomenbestand of een ecosysteem kan enorm verhoogd worden door enkele bomen ‘om te vormen’ tot habitatboom middels natuurlijk snoeien.

Met beleid en met gezond verstand toegepast kan natuurlijk snoeien een waardevolle maatregel zijn in een poging de natuur na te bootsen.

Annemiek van Loon (Tuin- en landschapsinrichting, 1996) adviseert coacht, schrijft en doceert.

VVA-excursie op 9 juni  

Voor succesvolle vismigratie is een natuurlijker inrichting noodzakelijk

Op 9 juni organiseert VVA Larenstein een excursie naar het Vechtpark in Hardenberg. Iwan de Vries, adviseur watersystemen bij Waterschap Vechtstromen, en Ed Piek, directeur van Sportvisserij Oost Nederland (SVON) en tevens VVA-lid, zullen presentaties geven over Swimway Vecht, een project waarbij onderzoek wordt gedaan naar vismigratiestromen in Nederland. Ze leggen ook uit hoe het Vechtpark daaraan bijdraagt.

Piek vertelt voorafgaand aan de excursie over de inbreng van zijn organisatie: ‘SVON is er natuurlijk allereerst voor de belangen van hengelaars. Daarnaast denken we samen met waterschappen na over het ecologisch beheer van de viswaters die we pachten. Een visvriendelijke omgeving met vistrappen in plaats van stuwen komt immers zowel de natuur als de visser ten goede. Het Vechtpark is daarvan een mooi voorbeeld. Recreatie en natuur liggen er gebroederlijk naast elkaar. De excursiedeelnemers zullen dat ook zien.’

Het beheer van viswaters is de afgelopen jaren flink veranderd. Piek: ‘Veel viswaters waren vroeger van Rijkswaterstaat. Alles was toegestaan. Je kon zelf je stek maken om ergens te gaan zitten. Nu veel wateren eigendom zijn van waterschappen is dit veranderd, al kan er in overleg nog steeds heel veel. De natuurlijke ontwikkelingen worden door het overgrote deel van onze achterban, zo’n 70.000 mensen, als positief gezien. Natuurbeleving is voor veel vissers een belangrijke reden om te gaan vissen en die heb je inmiddels volop rondom de Vecht.’

Terug naar de vismigratie. Sinds 2010 is het plan Vismigratierivier Afsluitdijk in ontwikkeling. Het doel is dat trekvissen via een vispassage weer de ruimte krijgen om vanaf de Waddenzee naar het IJsselmeer en de achterliggende rivieren zoals de Vecht te zwemmen. Een probleem hierbij is de beroepsvisserij op het IJsselmeer. Piek zegt hierover: ‘Als we vis vanuit de Waddenzee ongehinderd in de rivieren willen krijgen, zal er naast de passage een nettenvrije zone in het IJsselmeer moeten komen. Volgens mij moet dat kunnen, zeker als je bedenkt dat de binnenvisserij economisch maar een klein deel uitmaakt van de totale visserijsector in Nederland.’ Een van Pieks favorieten om terug te krijgen met behulp van Swimway Vecht is de zeeforel. ‘Die zou ik nog wel een keer in mijn achtertuin willen vangen.’

Wil je deelnemen aan deze interessante excursie? Geef je dan op via de website van de VVA: www.vva-larenstein.nl. Bekijk als voorbereiding op de excursie ook de film “Ik wil alleen maar zwemmen” van RTV Oost: www.rtvoost.nl/tv/uitzending.aspx?uid=327965. Iwan de Vries zal in zijn presentatie hierop terugkomen. Vooraf kijken wordt aanbevolen, want de film wordt tijdens de excursie niet vertoond.

tekst Edwin Vriezen

Andere interessante links:
www.sportvisserijoostnederland.nl
www.vechtstromen.nl
www.vechtparkhardenberg.nl
www.youtube.com/watch?v=3IIBHtuc-W4 (een filmpje over Vechtpark Hardenberg)

Carrière

Dennis van Heumen, projectleider BTL Advies

‘We kunnen steeds grootschaligere, complexere en uitdagendere projecten aan’


Naam
Dennis van Heumen

Woonplaats
Heesch

Studie
Tuin- en Landschapsinrichting (2003)

Functie
Projectleider bij BTL Advies

Dennis van Heumen begon als projectmedewerker beheer, maar geeft nu leiding aan de vakgroep techniek. Nog steeds werkt hij bij BTL Advies ook aan projecten: momenteel vooral Waterdunen, een 300 hectare groot natuur- en recreatieproject in Zeeuws-Vlaanderen.

Na zijn afstuderen in 2003 in de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting was het lastig om werk te vinden, maar een jaar later kon Dennis van Heumen bij BTL Advies aan de slag. Hij had zich gespecialiseerd in techniek, maar begon als projectmedewerker bij de vakgroep beheer. ‘Dat is heel nuttig geweest voor mijn ontwikkeling. Het andere vakgebied dat je meekrijgt, helpt je weer bij de inrichting en de techniek.

Omdat hij meer ambitie en plezier had in inrichting en techniekprojecten, maakte hij de overstap naar de vakgroep techniek. Daar groeide hij door van projectmedewerker naar adviseur en in 2013 werd hij projectleider. ‘Ik mag leiding geven aan de vakgroep van zes technische mensen en lever ook een inhoudelijke bijdrage aan de complexe projecten.’

Dennis heeft de vestiging in Oisterwijk in twaalf jaar zien groeien van twintig naar vijfenveertig mensen. ‘Ook inhoudelijk zijn we gegroeid. We kunnen steeds grootschaligere, complexere en uitdagendere projecten aan. Dat vind ik mooi om te zien; die ontwikkeling die we met z’n allen hebben doorgemaakt.’

Verschillende projecten
In 2004 deed Van Heumen het eerste technische project, een stukje van de Kanaalzone in Oirschot. Het jaar erop kwam er een uitvraag voor het totale tracé van 102 km lang, waar een oude provinciale weg was komen te vervallen. ‘De zone tussen het Wilhelminakanaal en de bebouwing van Oirschot, variërend van 20 tot 75 meter breed, mochten we opnieuw inrichten. Het hele traject hebben we doorlopen; het ontwerp, de bestekken, de aanbesteding en de begeleiding van de uitvoering. In zo’n project kun je alles wat je op Larenstein leert toepassen.’

Momenteel draagt Van Heumen als projectleider inhoudelijk bij aan bijvoorbeeld Waterdunen. Hij vindt het een fantastisch project. ‘In Breskens, Zeeuws-Vlaanderen, richten we aan zee een zoutwatergetijden natuur- en recreatiegebied in.

Het waterschap moest er de kust versterken, als een van de zwakke schakels langs de Zeeuwse kust, maar het waterschap, de provincie, de gemeente, de recreatieondernemer die er al zat en Het Zeeuwse Landschap hebben er een totaalproject van gemaakt. Daardoor kunnen we meer doen dan alleen kustversterking.’

Mooi proces
Op 300 hectare komt een krekenstelsel, deels gegraven om de kust te versterken. De provincie en het waterschap hebben een getijdenduiker door de duinen aangelegd, die het zoute water van de Westerschelde binnenlaat. ‘Wij maken een deel van het krekenstelsel af. Er moeten wegen verwijderd worden, we passen de weg op de Puijendijk aan en de inlaat naar het krekenstelsel moet uitgewerkt, aanbesteed en begeleid worden. Het is een gevarieerd scala aan werkzaamheden. Van civiele techniek tot kunstwerken, groen, grondwerk en beplanting. Bestekken maken, aanbestedingen voorbereiden en uitvoering begeleiden. Als directievoerder begeleid ik de uitvoering. Ik heb een kwaliteitsbewakende rol, met name de processturing, maar ook het proces eromheen.’ Eind volgend jaar moet het af zijn. ‘Het is aanpoten, maar een heel mooi proces om mee te mogen maken.’

tekst Tamara van Tricht en Ria Dubbeldam

Filmrecensie `De Levende Rivier´ van Ruben Smit

Omdat de VVA en studievereniging LaarX steeds meer samenwerken, bezocht student Willem Schulte voor de VVA de LaarX-filmavond met Ruben Smit op 2 april. 

‘Ik kan mijn glimlach nauwelijks verbergen’, zegt de commissaris studie van LaarX. Ze kijkt geamuseerd toe hoe de kapel op landgoed Larenstein volstroomt voor de lezing van filmmaker en ecoloog Ruben Smit en vertoning van zijn nieuwe film De Levende Natuur. Iedereen is benieuwd hoe Smit zijn nieuwe film aankleedt met anekdotes en spannende ´behind-the-scene’ verhalen. Over torens en zeearenden, kano’s en sneeuwstormen.

In zijn vorige film De Nieuwe Wildernis stonden de Oostvaardersplassen en de natuurlijke processen centraal. Deze keer koos hij voor een menselijk ´point of view´. De Nederlandse grote rivieren worden beleefd vanuit de mens in zijn kano. Die wordt met de rivier meegevoerd van Lobith richting de zee. De voorste plek in de kano is voor de kijker, daarachter peddelt Ruben.

Het is een epische natuurfilm à la BBC over de Nederlandse natuur met haarscherpe beelden over ruisend riet, wilgen en grote grazers. Voor het bijzondere van onze natuur moet je vaak even anders kijken! En dat doet Ruben. De mooiste beelden zijn die van in slow motion dansende weidebeekjuffers en een uitsluipende rivierrombout. De kleine, bescheiden dieren maken uiteindelijk meer indruk dan de imponerende burlende damherten en de zeearendfamilie. Bijzonder zijn de onderwaterbeelden van naar vis duikende aalscholvers. Net zo mooi, zo niet mooier dan pinguïns of stormvogels en dat gewoon onder de Haringvlietdam!

Over de stijl van de film en de smaakvoorkeuren wordt nog veel nagepraat. Te overdreven geluid, te hapsnap scènes, geen lijn in de seizoenen. Het is allemaal waar en onwaar. Ruben Smit heeft met deze film weer een kranige episode neergezet over onze natuur. Gewoon mooie beelden om het publiek te laten zien hoe mooi riet, wilgen, troebel water en basaltblokken kunnen zijn.

Voor de eerstkomende lezingen van LaarX zie: www.svlaarx.nl en in de agenda van deze eZine

Willem Schulte, vierdejaarsstudent Bos- en Natuurbeheer

verslag VVA-excursie

Brouwerij La Trappe bouwt innovatieve waterzuiveringskas

Ruim dertig VVA-leden en enkele niet-leden ontmoeten elkaar op vrijdag 17 maart in de ontvangstruimte voor de Abdij-lunch. De excursie, georganiseerd door regiocoördinator Trudy Bus, gaat over bierbrouwerij La Trappe naast het monumentale trappistenklooster Koningshoeven. La Trappe met restaurant en brouwerijbezoek trekt landelijk aandacht.

Nederlands oudste brouwerij bij Tilburg zet in op verduurzaming op allerlei fronten, onder meer van het brouwerijproces. Om 1 liter bier te produceren is 6 liter water nodig. Jaarlijks produceert de brouwerij evenveel afvalwater als 5000 huishoudens. Om dat afvalwater te recyclen heeft de brouwerij een begin gemaakt met de bouw van een waterzuiveringskas, in Nederland de eerste in zijn soort. Het ziet eruit als een futuristische botanische tuin in een kas, waar het afvalwater gezuiverd zal worden. De bouw kost ruim 2 miljoen euro, waarvoor de abdij garant staat.

De planten zullen met hun wortels in bassins hangen waar het vervuilde water doorheen stroomt. De wortels en bacteriën in het water halen de afvalstoffen eruit, zoals gist en chemische reinigingsmiddelen waar de brouwketels en bierflessen mee worden schoongemaakt. De installatie zal ook het afvalwater verwerken van de banketbakkerij, de kaasmakerij en het jamfabriekje die allemaal in samenhang door de monniken gerund worden. In eerste instantie zullen de monniken het gezuiverde water gebruiken om het grondwater op hun domein op peil te brengen en het land te irrigeren. Daar worden planten gekweekt met behulp van 120 arbeidsbeperkten, de ‘hulpboeren’.

Als de fijne kneepjes van het zuiveringsproces onder de knie zijn, zit er mogelijk meer in het vat. In de kas kan hop geteeld en zeewier gekweekt worden en bijvoorbeeld een biologische palingkwekerij gestart worden. Mogelijk is het gezuiverde water over een paar jaar zelfs te hergebruiken voor het brouwproces. Bijvoorbeeld om de flessen te spoelen en uiteindelijk zelfs om bier mee te brouwen. Dan is de kringloop rond.

Na de rondleiding en de korte film biedt onze gids Toon een heerlijk biertje aan. De film gaat over de visie en werkwijze van de monniken. Volgens de prior, broeder Isaac, is bier misschien niet een eerste levensbehoefte, desalniettemin past bierbrouwen toch bij hun goede leven. Dit gecombineerd met banket, kaas en jam maken maakt hun inzet waardevol. En hoe past het dan bij het contemplatieve kloosterleven? Trappisten-monniken bidden iedere dag om God te prijzen voor zijn schepping en vinden het denken in schone kringlopen belangrijk. Juist daarom kiezen zij voor een godsdienstige duurzaamheidfilosofie: je mag niet tegelijkertijd produceren en doorgaan de schepping te vervuilen.

Wiebe Kloppenburg

VVA-buitenlandexcursie Ierland

Van waterbuffels, schapen, whisky, vleermuizen tot Italiaanse tuinen

De VVA-buitenlandexcursie naar Duitsland was vorig jaar een groot succes. Dat smaakt naar meer. Dit najaar gaan we van 28 september-1 oktober naar Zuidwest-Ierland. Met 15 deelnemers hebben we al een mooie delegatie afgestudeerden van Helicon MBO Velp en Van Hall Larenstein. Wie zich nog wil aansluiten: je kunt nog mee!

Bijzonder is de begeleiding. BCS’er Jan van Soest gaat met ons op pad. Hij woont sinds 1979 in Ierland, uitgezonderd enkele tussenpozen in Duitsland en Nederland. De eerste dag bezoeken we Kinsale, een havenstad met een lange historie. We bezoeken het Charles fort dat deze baai verdedigde. Verder is er tijd om de stad – indrukwekkend tegen een berg gebouwd en een foodies paradijs met jacht- en vissershaven – op eigen gelegenheid te ontdekken. We overnachten in Bantry aan de Bantry Bay.

De tweede dag beginnen we bij een waterbuffelhouder, die de buffels houdt voor de productie van buffelmozzarella en het vlees. We gaan met hem in gesprek over de verschillen tussen de Nederlandse en Ierse landbouw en veeteelt.

Garnish Island in de Glengarriff baai is een stuk rots. Voorheen een Engels verdedigingspunt met een originele Martello-toren, maar vanaf 1910 omgetoverd tot een Italiaanse tuin met subtropische planten, die er door de warme golfstroom kunnen groeien. Op weg ernaartoe krijgen wij uitleg, zien we zeehonden en kunnen wij de mossellijnen in de baai zien.

De derde dag staat in het teken van een nationaal park met natte gebieden, een grote rijkdom aan planten en boomsoorten, vleermuizen en veel meer. Er volgt een rit over het Beara schiereiland, de Healy bergpas met haarspeldbochten en prachtige uitzichten over het Zuid-Ierse schiereiland. Tenslotte een bezoek aan een bergschapenboerderij met demonstraties schapen scheren en drijven, en uitleg over het zware werk in de bergen.

De laatste dag bezoeken we Cobh, de haven waar de Titanic vertrok. We verdiepen ons in de historie van de Titanic maar ook in de ‘hongerschepen’ en de lange Engelse Navy geschiedenis.

Het hoogtepunt is vlak voordat we terugvliegen: een bezoek aan Jameson Middleton Whiskey distilleerderij met een rondleiding en uiteraard een proeverij.

tekst Ruben de Haan

Wil je ook mee? Kijk op de website www.vva-larenstein.nl voor meer informatie en meld je aan via
www.vva-larenstein.nl/aanmelden-ierland/

Interessante links:

Kaas, Vlees, Krantenartikel Buffalo soldier, Garnish Island, Glengarriff park, Beara, Kissanes sheep farm, Jameson distillery, Cobh titanic experience 1,  Cobh titanic experience 2,  Algemeen Zuid-Ierse schiereilanden

VVA AGENDA

19 mei

VVA-excursie Reeuwijkse Plassen

Op deze dag maak je kennis met de geschiedenis, het heden en de toekomst van de delta van de Rijn in westelijk Nederland. De excursie begint op het boezemgemaal van het Hoogheemraadschap van Rijnland in Gouda met een uitleg en een rondleiding. Daarna gaan we naar het Wetland-Informatiecentrum te Reeuwijk. Hier gaan we met traditionele bokken (open motorboten) op zoek naar vogels en vissen in het wetland van de Reeuwijkse plassen en polders.

Je kunt je hier aanmelden.

2 juni

Netwerkavond bij Knoest

VVA’ers zijn welkom bij Knoest. Willy van Casteren en Angelique Zeelen: We hebben een modern gemengd bedrijf op een terrein van ruim 4 ha. Voorheen was het een akker, nu vormen we het om naar een terrein waar natuur, landschap en nut verenigd worden.

Je kunt je hier aanmelden.

9 juni

VVA-excursie Vismigratie

De excursie vindt plaats bij natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg. Eerst is er een presentatie over het project ‘Swimway Vecht’. In dit project zijn migratieroutes in kaart gebracht en aanwezige migratievoorzieningen geëvalueerd. De doelstelling van het project is het opstellen van een gezamenlijke strategie voor monitoring van stroomopwaartse en stroomafwaartse vismigratie op de Overijsselse Vecht. De excursie zal vervolgd worden door een terreinbezoek.

Je kunt je hier aanmelden.

Lezingen van LaarX


16 mei

Het Levende Dorp. Bouwen met bomen door Bouwie Greenman, 19.00-21.00 uur, Helicon MBO Velp

Klik hier voor meer informatie.


23 mei

Boeren en natuur (LTO Noord) door Jakob Bartelds, 19.00-21.00 uur bij Van Hall Larenstein, Velp

Klik hier voor meer informatie.


30 mei

10 jaar stadsvogelbescherming door Jip Louwe Kooijmans, 19.00-21.00 uur bijVan Hall Larenstein, Velp

Klik hier voor meer informatie.


13 juni

Vismigratierivier door Lian Zigterman, van 19.00-21.00 uur bij Van Hall Larenstein Velp

Klik hier voor meer informatie.

VHL Trainingen en Cursussen

Opleidingen in deeltijd


Geo-Informatica (ArcGIS online)

startdatum 19 september 2017, 12 maanden


Hbo-leergang Bomen en Stedelijke omgeving

startdatum voorjaar 2018, ca. 5 maanden


Coördinator Grondwatertechniek

startdatum 15 november 2017, 7 maanden (24-daagse cursus)


Associate degree (Ad) Land- en Watermanagement

startdatum 5 september 2017, 24 maanden


Voor meer informatie: klik hier naar de website Mailen kan ook: info.tc@hvhl.nl.

Hoofdredactie
Doede Wessels (VVA), Ria Dubbeldam (gaw)

Redactie
Christel Klaren (VVA), Tamara van Tricht, Carla Schütte, Edwin Vriezen, Melanie Koning, Leonie Heutinck

Redactieadres & ledenadministratie
VVA Larenstein
Postbus 350, 6880 AJ Velp
T 026-3695725
E redactie@vva-larenstein.nl
E administratie@vva-larenstein.nl
www.vva-larenstein.nl

Advertentieverkoop
Medialijn bv, Sandra Hepping
T 0314-763735
E s.hepping@medialijn.nl

Opdrachtgever
VVA Larenstein

Vormgeving  
gaw ontwerp+communicatie, Wageningen